Інформація про коледж

  • Історія коледжу

   Створення коледжу, як і заснування міста Новий Розділ пов'язане з роботою сірчаного комбінату, який у 80-х роках минулого століття був одним з найбільших у Європі.

   Тому для забезпечення комбінату кваліфікованими працівниками Постановою Львівського Раднаргоспу №164 від 30 квітня 1965 р. було створено Роздільський вечірній хіміко-технологічний технікум, який підпорядковувався Міністерству хімічної промисловості СРСР. Спочатку технікум працював на території сірчаного комбінату, а в 1972 р. переїхав у теперішнє приміщення. У 1976 р. навчальний заклад перейменовано у Новороздільський політехнічний технікум. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 р. №227 технікум передано у підпорядкування Міністерства освіти України. 31 грудня 2008 р. наказом Міністра освіти і науки України №1229 технікум перейменований у “Державний вищий навчальний заклад “Новороздільський політехнічний коледж”.

   Відповідно до рішення Державної Акредитаційної комісії від 6 липня 1999 р. коледж віднесений до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації (сертифікат СД-1 № 145326). За наслідками ліцензування (ліцензія АВ №159733) коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за такими спеціальностями:

   •     5.03050702 "Комерційна діяльність"
   •     5.04010602 "Прикладна екологія"
   •     5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"
   •     5.0507104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
   •     5.0701602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

   Акредитований за вказаними спеціальностями коледж має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту і атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

    
   Головними завданнями коледжу є:
   • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і
   • відповідає стандартам вищої освіти;
   • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, навчально-виробничої, видавничої, наукової, спортивної та оздоровчої діяльності;
   • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів коледжу в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
   • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
   • безперервна підготовка фахівців за ступеневою системою та інтегрованими навчальними планами і програмами з вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації;
   • здійснення освітньої діяльності з надання робітничих професій студентам з ліцензованих напрямків та спеціальностей;
   • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

   Основна мета діяльності коледжу – забезпечення необхідними знаннями та сприяння максимальної практичної спрямованості навчання, встановлення оптимального співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, якими повинен володіти молодший спеціаліст.

   Нова мета підготовки молодших спеціалістів – всебічний розвиток людини як особистості і забезпечення гнучкості загально-освітньої, загально-культурної, професійної підготовки фахівців, підвищення їх соціального захисту за швидких змін потреб економіки і ринку праці.

   Новороздільський політехнічний коледж здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності.

   Керівником коледжу є директор. З 1990 р. цю посаду обіймає Барабан Михайло Михайлович.

  • Структура коледжу

  • Адміністрація

    
   Іван ДИДИШИН
   Директор коледжу
    
   Тетяна БІЛОУС
   Заступник директора з навчальної роботи
    
   Марія КУРИК
   Заступник директора з виховної роботи
    
  • Відділення та циклові комісії

   В коледжі функціонує 1 відділення, яке організовує навчальний процес на 4 спеціальностях:


   •       075 МАРКЕТИНГ
   •       123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
   •       141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
   •       274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

    
   Зіновій ОПРИШКО
   Завідувач відділенням
    

   Для кожної з цих спеціальностей створено відповідну циклову комісію.   Циклова комісія маркетингу, економіки та суспільно-природничих дисциплін

   Викладацький склад

    
   Світлана МИХАЙЛЮК
   Голова циклової комісії,
   спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Фінансовий облік.
   • Ринкові дослідження.
   • Ціноутворення.
   • Статистика.
   • Економічний аналіз.
    

      
    
    
   Мар’яна Василівна
   ТВЕРДОХЛІБ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Маркетингова товарна політика.
   • Основи маркетингу.
   • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.
   • Комунікаційна діяльність.
   • Технології.
    

      
   Ольга Юліанівна
   ДЯКІВ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Географія.
   • Економіка підприємства.
   • Організація та планування підприємства.
   • Комерційна діяльність.
    

     Оксана Володимирівна
   ЛАДАНІВСЬКА

   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
      
   Викладач дисциплін:

   • Історія України.
   • Людина і світ.
    

     Ірина Ігорівна
   МИКИТЕНКО

   завідувач методичним кабінетом,
   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
      
   Викладач дисциплін:

   • Культурологія.
   • Всесвітня історія.
   • Основи філософських знань.
    

      
   Олег Феліксович
   СМОЛЬНИЦЬКИЙ

   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
    
   Викладач дисциплін:

   • Економіка.
   • Людина і світ.
   • Політекономія.
    

      
    
    
   Наталя Андріївна
   ДУНЬКО

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Підприємницька діяльність.
   • Організація та планування виробництва.
   • Економіка підприємства.
   • Комерційна логістика.
   • Фінанси підприємства.
    

     Вікторія Богданівна
   БОГДАНОВИЧ

   спеціаліст першої категорії.
      
   Викладач дисциплін:

   • Економіка підприємства.
   • Комерційне товарознавство.
    

     Михайло Михайлович
   БАРАБАН

   методист коледжу,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
    
   Викладач дисципліни:

   • Всесвітня історія.
    

     Надія Вільгельмівна
   ТУРЧИН

   спеціаліст вищої категорії.
      
   Викладач дисциплін:

   • Основи правознавства.
   • Основи патентознавства.
    

      
   Галина Степанівна
   ІВАТЬ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Біологія.
   • Хімія.
   • Екологія.
    


   Основні завдання


   Циклова комісія маркетингу, економіки та суспільно-природничих дисциплін - проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОПП «Комерційна діяльність» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта).

   Головним змістом діяльності викладачів комісії є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

   Велике значення при підготовці майбутніх фахівців має поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно працювати за фахом.

   Основними формами організації навчальної діяльності студентів є: лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультаційні заняття, практичні заняття, написання рефератів, курсових робіт. Серед активних методів навчання перевага надається моделюванню, рольовим іграм. Педагогічно цінними формами навчання є проблемне та індивідуальне навчання (проблемні лекції, інтерактивна форма навчання, моделювання ділових ситуацій, професійно- спрямовані практичні завдання). Реалізується комплексний системний підхід при розв’язанні проблеми якості навчання (лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних проблем, тренінги, кейси, робота над академічними бізнес-проєктами, виконання дослідницьких наукових робіт тощо).

   Викладачі комісії працюють над навчально-методичною темою: «Акумулювання всіх нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх та впровадження найбільш актуальних та прогресивних», основною метою якої є пошук та впровадження новітніх сучасних методик підготовки фахових молодших бакалаврів з маркетингу.

   Педагогічні працівники та студенти беруть участь у різноманітних наукових конференціях, семінарах, круглих столах, вебінарах, симпозіуміах, сайд-івентах.

   Однією з інновацій в роботі викладачів комісії є проєктна діяльність, яка передбачає розвиток самостійного мислення, вміння вести пошук інформації, прогнозувати, приймати нестандартні рішення, генеруючи при цьому нові ідеї.

   Циклова комісія комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики

   Викладацький склад

    
   Віталій ОНІМ
   Голова циклової комісії,
   спеціаліст першої категорії.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Комп’ютерна схемотехніка.
   • Комп’ютерні мережі.
   • Автоматика.
   • Мікропроцесорні системи.
    

      
    
   Ірина Ярославівна
   КУЛИК

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Алгоритми і методи обчислень.
   • Комп’ютерна логіка.
   • Програмування.
   • Дискретна математика.
    

      
    
    
   Юлія Павлівна
   ПУНДОР

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Інформатика і комп’ютерна техніка.
   • Обчислювальна техніка.
   • Архітектура комп’ютерів.
   • Периферійні пристрої.
   • Захист інформації.
    

     Тетяна Анатоліївна
   БІЛОУС

   заступник директора з навчальної роботи,
   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
   • Організація баз даних.
   • Системне програмування.
    

     Микола Васильович
   ЧОРНИЙ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Інформатика.
   • Комп’ютерна графіка.
   • Інженерна та комп’ютерна графіка.
    

      
    
   Богдан Ярославович
   ЛАШКІВ

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Технології.
   • Комп’ютерна електроніка.
   • Операційні системи.
   • Надійність, контроль, діагностика та обслуговування ЕОМ.
    

     Марія Миронівна
   ФЕДОРІВ

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Астрономія.
   • Інформатика.
    

     Роксолана Орестівна
   СОХАН

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Іноземна мова.
   • Іноземна мова за професійним спрямуванням.
    

     Любов Данилівна
   БОРЩЕВСЬКА

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
    

      
   Ольга Іванівна
   МАСИЧ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
   • Теорія ймовірності та математична статистика.
    

     Марія Олексіївна
   КУРИК

   заступник директора з виховної роботи,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
    

     Руслана Олексіївна
   ЦЮРА

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Українська мова.
   • Українська література.
    

     Богданна Богданівна
   ПАСТЕРНАК

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Українська мова.
   • Українська література.
   • Зарубіжна література.
    

      
    
   Вікторія Валеріївна
   ЛЕМІШЕВСЬКА

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Українська мова.
   • Українська література.
   • Українська мова за професійним спрямуванням.
   • Соціологія.
    

     Мар’яна Миколаївна
   ПРОЦИК

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Іноземна мова.
   • Іноземна мова за професійним спрямуванням.
   • Англійська мова в ІТ-галузі.
    

      
   Ірина Євгенівна
   МЕДВІДЬ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Іноземна мова.
   • Іноземна мова за професійним спрямуванням.
    


   Основні завдання


   Головним завданням циклової комісії «Комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики», поряд з формуванням глибоких і міцних знань студентів, є інтенсифікація підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, здатних до максимальної реалізації своїх професійних можливостей, активізації особистісних якостей шляхом звернення до їх зацікавленості, створення умов самореалізації і самоствердження, відповідно до сучасних тенденцій розвитку ІТ-сектору промисловості та забезпечення суспільних потреб висококваліфікованими кадрами.

   Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну роль виконує інформація, а також економіка, що будується на ній. Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов'язаний з необхідністю збору, обробки і передачі величезних об'ємів інформації, перетворенням інформації у товар, як правило, значної вартості. Це стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поруч з традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, метал, корисні копалини тощо, тому, процес переробки інформації, подібно до процесів переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією і обчислювальною технікою.

   Сьогодення вимагає йти в ногу зі змінами, а інколи і випереджати їх. Тому треба мислити креативно, не боятись втілювати в життя нові ідеї.

   Цільовим позиціонуванням циклової комісії є підготовка фахівців рівня фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

   Циклова комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу з однією або кількох споріднених навчальних дисциплін відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

   Слід наголосити, що реалізація вище наведених цілей можлива лише при позитивному морально-психологічному кліматі та співпраці керівництва коледжу, трудового колективу та студентської спільноти. На даний час колектив циклової комісії здатний виконувати всі завдання, що ставлять перед нами Конституція України, Закон України про фахову передвищу освіту, законодавчі акти України, Статут Новороздільського політехнічного фахового коледжу.

   Місія циклової комісії – підготовка затребуваних суспільством та регіональним ринком праці фахівців сфери інформаційних технологій, які поєднують високі академічні, професійні та соціально-особистісні компетенції; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів. А також, сприяти:

   •     - покращенню якості викладання математичних, лінгвістичних та спеціалізованих фахових дисциплін;
   •     - безперервному розвитку творчої особистості викладачів комісії;
   •     - вдосконаленню педагогічної майстерності, створенню сприятливого середовища для адаптації студента до систематичного навчання та умов для самовираження і самореалізації;
   •     - умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання;

   Концепція циклової комісії «Комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики» – створення та впровадження інноваційного підходу до організації освітнього процесу; виховання покоління фахівців у галузі інформаційних технологій, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства; підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку.

   Цінності циклової комісії «Комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики»:

   •     - професіоналізм: усе реалізується за стандартами найвищої якості та відповідальності.
   •     - відкритість: ми відкриті для нових ідей, змін, ми відкриті для світоглядного діалогу, вільного обміну інформацією, розширення комунікації та співпраці.
   •     - повага до особистості: ми цінуємо та поважаємо кожну особистість, сприяємо її гармонійному розвитку, надаємо можливість для самореалізації та саморозвитку
   •     - фаховість: ми формуємо професійні компетентності та вміння як основу добробуту сучасного суспільств
   •     - креативність: ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й необхідні компетенції, які дозволять йому бути гнучким, креативним та глобалізованим на сучасному ринку праці.
   •     - доброчесність: ми є чесними по відношенню до себе, до місця своєї праці, колег та студентів.
   •     - академічна свобода: ми вільні в обміні інформацією, розвитку власних ідей та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності за результати.
   •     - прозорість: забезпечення доступу працівників, здобувачів освіти та громадськості до повної та достовірної інформації про діяльність циклової комісії, до активної участі у заходах, які відбуваються в закладі освіти.
   •     - демократизм та колегіальність: циклова комісія культивує вільне обговорення та колегіальне ухвалення рішень.
   Циклова комісія електротехнічних дисциплін, електротехніки, фізики та фізичного виховання

   Викладацький склад

    
   Руслан САВІЦЬКИЙ
   Голова циклової комісії.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Електропостачання підприємств і цивільних споруд.
   • Основи проєктування електроустановок.
   • Налагодження електроустановок.
   • Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування.
    

      
    
    
    
   Ольга Володимирівна
   БАГЛАЙ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики.
   • Електротехніка і електроніка.
   • Основи стандартизації.
   • Енергозбереження.
   • Системи керування електроприводами.
   • Електробезпека.
   • Технології.
    

      
    
   Михайло Михайлович
   БОЙКО

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Електричні машини.
   • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд.
   • Основи електроприводу.
   • Надійність електроприводів.
    

      
    
   Ігор Олексійович
   КУРИК

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Фізика.
   • Теорія електричних і магнітних кіл.
   • Конструкційні та електротехнічні матеріали.
   • Теоретичні основи електротехніки.
   • Електричні та технічні вимірювання.
    

     Марія Іванівна
   НЕСТОР

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисципліни:

   • Фізика.
    

     Володимир Іванович
   ІВАТЬ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Фізична культура.
   • Фізичне виховання.
    

     Андрій Володимирович
   БОГУН

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Фізична культура.
   • Фізичне виховання.
    

     Михайло Михайлович
   ЩУРКО

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Захист України.
   • Фізичне виховання.
    


   Основні завдання


   •     - забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
   •     - розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
   •     - розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, навчальної та технологічної практик, курсового проектування;
   •     - підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів;
   •     - організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
   •     - проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
   Циклова комісія автомобільних дисциплін та машинобудування

   Викладацький склад

    
   Ігор КОРЕЦЬКИЙ
   Голова циклової комісії,
   спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Основи технології ремонту автомобілів.
   • Автомобільні перевезення.
   • Сучасні автомобільні системи та перспективи галузі.
   • Проєктування технологічного оснащення.
    

      
    
   Роман Романович
   ЛАЗАРІВ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Будова автомобіля.
   • Технічна експлуатація автомобілів.
   • Автомобільні двигуни.
   • Експлуатаційні властивості автомобілів.
    

      
    
   Роман Васильович
   ТВЕРДОХЛІБ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Електрообладнання автомобілів.
   • Основи комп’ютерної діагностики автомобілів.
   • Основи програмної інженерії.
    

      
    
   Іван Степанович
   ДИДИШИН

   директор коледжу,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.
   • Використання експлуатаційних матеріалів.
   • Основи гідравліки і теплотехніки.
   • Комп’ютерна техніка і програмування.
    

     Василь Степанович
   ПАНІВ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство.
   • Правила і безпека дорожнього руху.
    

     Оксана Євгенівна
   ЦИБУЛЬСЬКА

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Безпека життєдіяльності.
   • Основи охорони праці.
    

      
    
   Оксана Дмитрівна
   ЗАЯЦЬ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Креслення.
   • Інженерна графіка.
   • Інженерна та комп’ютерна графіка.
   • Астрономія.
   • Медико-санітарна допомога.
    

     Зіновій Ярославович
   ОПРИШКО

   завідувач відділення,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Креслення.
   • Інженерна графіка.
   • Інженерна та комп’ютерна графіка.
   • Технології.
    

     Михайло Іванович
   БОРЩЕВСЬКИЙ

   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
    
   Викладач дисциплін:

   • Фізика.
   • Технічна механіка.
    


   Основні завдання


   Робота циклової комісії автомобільних дисциплін та машинобудування за ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» спрямована на підготовку майбутніх фахових молодших бакалаврів з автомобільного транспорту на рівні сучасних та перспективних вимог, які здібні до творчого пошуку при вирішенні професійних проблем.

   Основними завданнями циклової комісіїє підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, розробки ефективних форм і методів навчально-виховної роботи, формування професійної майстерності до викликів ринку праці, підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців автомобільного транспорту.

   Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти , методичної роботи викладачів комісії та підвищення їхнього професійного рівня.

   На заняттях викладачі використовують сучасні технології, такі як комп'ютерні симуляції, віртуальна реальність, аудіо-відео матеріали та інтерактивні платформи для навчання, що дозволяє студентам отримувати практичні навички та знання, вміння розробляти та використовувати сучасні автомобільні технології.

   Організація проведення стажувань та проходження виробничих практик на СТО та автотранспортних підприємствах, дозволяє викладачам і студентам отримати практичний досвід роботи з обслуговування та ремонту сучасних автомобілів.

   Розвиток у майбутніх фахівців творчого підходу до своєї діяльності, стимулювання творчого пошуку, самовираження забезпечує організація курсового і дипломного проєктування на виробництві в ході технологічної та переддипломної практик.

   Викладачі постійно підвищують кваліфікаційний рівень, працюють над розробкою електронних підручників, навчально-методичних посібників, опорних конспектів лекцій, ділових ігр тощо. Беруть активну участь у майстер-класах.

   Випускникам, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здатні кваліфіковано вирішувати завдання та обіймати посади на підприємствах транспорту:

   •     - механік;
   •     - механік автомобільної колони (гаража);
   •     - механік дільниці;
   •     - механік цеху;
   •     - механік з ремонту транспорту;
   •     - технік-конструктор (механіка);
   •     - технік-технолог (механіка);
   •     - диспетчер автомобільного транспорту;
   •     - фахівець з автотехнічної експертизи;
   •     - майстер виробничого навчання;
   •     - майстер виробничого навчання водінню;
   •     - слюсар з ремонту автомобілів - майстер виробничого навчання.
  • Співпраця

   Сторінка знаходиться в розробці